Nhảy tới nội dung

Bộ mở rộng cục bộ

Nếu có các tùy chỉnh bạn muốn thực hiện cho trang web của mình mà không phân phối toàn bộ tiện ích mở rộng, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng bộ mở rộng cục bộ. Mỗi bản cài đặt Flarum đều đi kèm với một tệp extend.php nơi bạn có thể thêm các đối tượng bộ mở rộng, giống như trong một phần mở rộng đầy đủ.

Xem tài liệu mở rộng của chúng tôi để biết thêm thông tin về bộ mở rộng (và cả ví dụ về bộ mở rộng cục bộ).

Nếu bạn cần tạo tệp mới (khi thêm class tùy chỉnh được nhập cho bộ mở rộng), bạn sẽ cần điều chỉnh composer.json của mình một chút. Thêm những dòng sau:

"autoload": {
"psr-4": {
"App\\": "app/"
}
},

Giờ đây, bạn có thể tạo các tệp PHP mới trong thư mục con ứng dụng bằng cách sử dụng namespace App\....

Bộ mở rộng cục bộ với Tiện ích mở rộng

Các bộ mở rộng cục bộ có thể tốt cho các chỉnh sửa nhỏ, nhưng nếu bạn cần các tùy chỉnh lớn, một tiện ích mở rộng có thể là lựa chọn tốt hơn: một cơ sở mã riêng biệt, xử lý tốt hơn nhiều tệp, công cụ dành cho nhà phát triển và khả năng dễ dàng mã nguồn mở là những lợi ích lớn.