Nhảy tới nội dung

Tài liệu và Bản dịch

Thêm tài liệu

Thêm tài liệu có thể giúp vô số người dùng Flarum trong tương lai. Một vài ý tưởng về những việc cần làm:

  • Hướng dẫn sử dụng để giúp người dùng Flarum với một số tính năng nâng cao của Flarum.
  • Đặt câu hỏi.
  • Các bước khắc phục sự cố mở rộng.
  • Hướng dẫn từng bước để phát triển hoặc cài đặt Flarum.
  • Hướng dẫn tham khảo kỹ thuật dành cho lập trình viên tiện ích mở rộng.
  • Cải thiện theo nghĩa đen bất kỳ thứ gì khác mà bạn nghĩ chúng tôi nên giải thích kỹ hơn hoặc giải thích rõ hơn.

Một cách tốt để tìm chủ đề để viết là tìm các câu hỏi phổ biến trong thẻ hỗ trợ của cộng đồng chúng tôi.

Dịch Flarum

Chúng tôi muốn Flarum có thể truy cập được cho tất cả mọi người, bất kể ngôn ngữ! Bằng cách đóng góp các bản dịch, bạn có thể giúp nhiều người khác thưởng thức Flarum. Hơn hết, chúng tôi sử dụng GUI thân thiện với người dùng cho các bản dịch, vì vậy không cần kỹ năng kỹ thuật nào để trợ giúp!

Bản dịch cho cốt lõi Flarum, tiện ích mở rộng đi kèm và tiện ích mở rộng cộng đồng được quản lý thông qua Weblate.

Các bản dịch cho tài liệu này được quản lý thông qua Crowdin.

Flarum Foundation đã thành lập tổ chức "flarum-lang" để hỗ trợ các biên dịch viên và đảm bảo tính khả dụng liên tục của các gói ngôn ngữ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này bằng cách truy cập kho lưu trữ GitHub.

Nếu bạn muốn hỗ trợ gói ngôn ngữ hiện có, bắt đầu bản dịch mới hoặc bạn gặp sự cố khi sử dụng weblate hoặc crowdin, tốt nhất hãy liên hệ với nhóm flarum-lang.